NOVINKY

arr3Poštovné zadarmo Pri objednávke nad 50 € je doprava v rámci Slovenska zadarmo.  ... arr3Otváracie hodiny pre osobný odber Pondelok až piatok 7:00 - 15:00...

KONTAKTY

Marián Božík
Podjavorinskej 1614/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel: 0905 752 258
pediguj@pediguj.sk
objednávky - 0905 506 058

NAJPREDÁVANEJŠÍE

naša cena 0,60 EUR
naša cena 0,90 EUR

Poštovné zadarmo

Pri objednávke nad 50 € je doprava v rámci Slovenska zadarmo.

Otváracie hodiny pre osobný odber

Pondelok až piatok 7:00 - 15:00


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky /ďalej len VOP/ upravujú právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi predávajúcim Marián Božík Royova 224/20, Nové Mesto nad Váhom 915 01, IČO: 37021010 DIČ: 1020301799 IČ DPH: SK1020301799 (ďalej len predávajúci) a kupujúcim (ďalej len spotrebiteľ), pri nákupe tovaru prostredníctvom Eschopu predávajúceho www.pediguj.sk alebo pri osobnom nákupe v prevádzke firmy.
 2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka  Zákona č. 250/2007 Z.z.
 3. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých spotrebiteľov – fyzické a právnické osoby, ktoré zaslaním    objednávky majú záujem o nákup tovaru ponúkaný predávajúcim.

Užívateľský účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webové stránke môže kupujúci pristupovať do svojho uživateľského rozhrania. Zo svojho uživateľského rozhraniamôže kupujúci vykonávať        objednavanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Objednávanie tovaru je možné tiež bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.                                                     
 2. Pri registrácií na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene        povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.                                                                                
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosťohľadne informácií nutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb. 

Objednávanie tovaru

 1. Objednávanie tovaru sa môže uskutočniť rôznym spôsobom a to: objednávkou cez Eschop, fax, e-mail, telefonicky, osobne. Všetky kontaktné údaje sú uvedené v záverečných ustanoveniach VOP.
 2. Objednávka musí obsahovať informácie o spotrebiteľovi - meno a priezvisko, resp. obchodné    meno, bydlisko, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH – ak je pridelené, miesto dodania, kontaktná osoba, tel.č., e-mailová adresa. Ďalej zoznam objednaného tovaru a množstvo.
 3. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou od predávajúceho.
 4. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí so všetkými ustanoveniami vo VOP a    zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.
 5. Každá prijatá elektronická objednávka sa považuje za záväzný návrh kúpno-predajnej zmluvy    v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka a uzatvorená je dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 6. Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr do 3 dní od jej doručenia a to tel., faxom, e-mailom, osobne.
 7. Ak kupujúci neuhradí faktúru (spôsob platby - prevodom účtu vopred SR) do 21 dní od jej vystavenia predávajúcim, predávajúci vykoná storno objednávky. 

Cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru, pri jeho dodaní na dobierku, predfaktúrou, alebo v lehote splatnosti faktúry doručenej s tovarom. Lehota splatnosti je 7-14 dní odo dňa  vystavenia faktúry, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodol inak.
 2. Spôsob platby si predávajúci a spotrebiteľ dohodne pri prijatí záväznej objednávky.
 3. Možnosti platby:

Dobierkou - platí sa kurierovi pri prevzatí tovaru.

Platbou vopred bankovým prevodom - tovar sa odosiela až po uhradení na účet predávajúceho

V hotovosti - osobný odber na adrese prevádzky predávajúceho

Faktúrou - tovar sa odosiela spolu s faktúrou

Dodanie tovaru a náklady na dopravu v rámci SR

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa prevádzky predávajúceho.
 2. Po prijatí záväznej objednávky od spotrebiteľa, predávajúci túto objednávku vybaví najneskôr do 10 pracovných dní, alebo po vzájomnej dohode si určia iný termín.
 3. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
 4. Miesto dodania tovaru spotrebiteľovi bude vždy riadne doplnene písomne v každej prijatej objednávke.
 5. Tovar bude riadne zabalený a náklady s tým spojené budú účtované spotrebiteľovi podľa príslušnej ceny
 6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.
 7. Prostredníctvom zásielkovej služby UPS budú poštovné náklady účtované následovne:

2,80 € prevodom z účtu vopred - tovar bude zaslaný po úhrade na účet č. 8012216980/1100,                  IBAN: SK87 1100 0000 0080 1221 6980, SWIFT: TATRSKBX

4,30 € za dobierku - tovar zaplatíte kuriérovi pri prevzatí tovaru.

0,00 € v hotovosti pri osobnom prevzatí

0,00 € pri objednávke nad 50,00 €

Dodanie tovaru a náklady na dopravu do štátov EU sa riadia podľa aktuálnych cenníkov dopravcov.

Záručné podmienky a reklamácie

 1. Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zo zákona záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu tovaru
 2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru
 3. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou
 4. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené vlastnosti materiálu na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením
 5. Pri oprávnenej reklamácii reklamovaný tovar bude obratom vymenený za nový takého istého druhu, alebo po dohode so spotrebiteľom sa zašle náhradný tovar
 6. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Na základe písomného odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ  povinný vrátiť prevzatý tovar predávajúcemu, v stave v akom ho prevzal od prepravcu alebo predávajúceho.
 7. V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu za tovar.

Ochrana osobných údajov

 1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o volnom pohybe týchto údajov (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiacich so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu. 

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie COOKIES

 1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisejúcich s tovarom, službami alebo firmou predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle č,. 13 nariadenia GDPR súvisiacich so zpracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možno vykonať a záväzky predávajúceho plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchodzej vety kedykoľvej odvolať.

Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené týmito „VOP“ sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
 2. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje o spotrebiteľovi tak, aby tieto neboli žiadnym    spôsobom vydané, sprístupnené alebo prezradené tretím osobám.
 3. Obidve strany – kupujúci a spotrebiteľ sa zaväzujú dodržať všetky body týchto VOP a spotrebiteľ zaslaním záväznej objednávky bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto VOP.

Kontaktné údaje

 • Obchodné meno : Marián Božík

 • Sídlo : Royova 224/20, Nové Mesto nad Váhom 915 01

 • Prevádzka : Podjavorinskej 1614/1, Nové Mesto nad Váhom 915 01

 • IČO :  37021010

 • IČ DPH : SK1020301799

 • DIČ : 1020301799

 • Číslo účtu : 8012216980/1100 Raiffeisen BANK

 • Kontaktné osoby : Marián Božík

 • Tel. : 0905752258

 • Fax : 032/7716166

 • e-mail : pediguj@pediguj.sk

OGViN2Ix